KVKK AYDINLATMA METNİ

UTEK İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

Utek Uzay Havacılık Teknoloji Eğitim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“UTEK’’ veya ‘‘Şirket’’) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İlgili kişi olarak gerek internet sitemiz üzerinden ve iletişim bölümü üzerinden UTEK veya UTEK adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler aracılığıyla tarafımızla paylaştığınız kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz gerek yurt içinde gerekse yurt dışında herhangi bir üçüncü kişi ve/veya kuruma aktarılmayıp sadece UTEK’in sunucularında işlenmekte ve depolanmaktadır. Kişisel verileriniz, veri sahibinin unutulma hakkı kapsamında imha işlemine tabi tutulmaktadır.

2.Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, UTEK Uçuş Okulu olarak sizlerle iletişime geçerek, tanıtım, kampanya ve yine uçuş eğitimine ilişkin tarafımızdan talep etmiş olduğunuz bilgilerin iletilmesi amacıyla işlenmektedir.

Şirket olarak, veri sorumlusu sıfatı ile onayınız dahilinde ve 6698 sayılı Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar ya da teamülen işlenmesi gereken süre kadar ya da uçuş eğitimlerimiz için tarafınızla yukarıda belirtilen amaç ve süreyle sınırlı olarak ve ayrıca talebinizin sona erdiğinin tarafınızca Şirket’e bildirilmesine kadar geçen süre boyunca muhafaza edilebilir.

Belirtmek gerekir ki; UTEK, kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan veya sona erdirilme talebinizi UTEK’e bildirilmesine kadar geçen süre boyunca muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz, Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, kişisel verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince veyahut da teamülen işlenmesi gereken süre kadar veya uçuş eğitimlerimiz ile ilgili tarafınızla iletişime geçilmesi talebinizin sona erdiğinin tarafınızca UTEK’e bildirilmesine kadar işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.

  1. İşlenen Kişisel Verileriniz

UTEK, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda Şirket’in sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir.

 

Kimlik Bilgileri: Ad-Soyad

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

Hukuki Sebep: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun meşru menfaati

İletişim Bilgileri: E-Posta Adresi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

Hukuki Sebep: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun meşru menfaati

 

Talep Bilgileri: Mesajınız Bölümünde Paylaştığınız Kişisel Verileriniz

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Ve Kampanya Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

Hukuki Sebep: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun meşru menfaati

 

İşlem Güvenliği Bilgisi: IP adresi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Veri Sorumlusunun Operasyonlarının Güvenliği.

Hukuki Sebep: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun meşru menfaati

  1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde UTEK ile iletişime geçebilirsiniz. UTEK’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda bilgilerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda UTEK, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak UTEK’e iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (‘‘otuz’’) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, UTEK, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Ticaret Unvanı: Utek Uzay Havacılık Teknoloji Eğitim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Telefon Numarası: +90 (224) 781 21 31

Adres: DHMİ Yenişehir Havalimanı, 16900, Yenişehir/BURSA

E-Posta Adresi: info@utek.aero